4.8.06

నా బ్లాగులు

వర్డుప్రెస్సు బ్లాగు
తెలుగు జాతి మనది - తెలుగు సైట్లు ఇవి
తెలుగు పాటలు కొన్ని
తెలుగు బ్లాగు
msn spaces
Telugu Display
uvramana in blog spot

4 comments:

unique speck said...

gr8 blog and good info...

Anonymous said...

దయచేసీ ఓతులు ఏలా రాయాలో వివరించగలరు
please My Email Id: sanga.ramesh@gmail.com

iwwh said...

good and usefull post friend-iwwh.blogspot.com

Ramesh said...

హలో friends మీకు న్యూస్ చదవడానికి ఎక్కువ time లేదా? అయితే మీకోసం, ఏదైనా సూటిగా...సుత్తి లేకుండా...చేప్పాడానికి మేము ఓ క్రొత్త వెబ్ సైట్ start చేసాము తప్పక చూడండి. http://www.apreporter.com
ఏదైనా సూటిగా...సుత్తి లేకుండా... http://www.apreporter.com