26.1.09

విస్తాలో తెలుగు inscriptలో టైపు చేయడానికి

సోపానం 1. నియంత్రణా పానెల్‌(control panel)కు వెళ్లండి.

clip_image001

 

సోపానం 2. నియంత్రణా పానెల్లో “Clock, Language and Region” లోని “Change keyboards or other input methods” ను క్లిక్ చేయండి.image

 

సోపానం 3. “Regional and Language Options” dialog లో “Change keyboards” ను ఎంచుకోండి.

image

 

సోపానం 4. ఇప్పుడు ఈ క్రింద చూపిన “Text Services and Input Languages” dialog లోని “Installed Services” విభాగంలోని “Add” బొత్తాన్ని క్లిక్ చెయ్యండి.

image

 

సోపానం 5. ఇప్పుడు తెరుచుకొన్న “Add Input Language” లో దిగువ చూపినట్టు తెలుగు కీబోర్డును కలపండి.

image

 

సోపానం 6: తరువాత, ఈక్రింది విధంగా తెలుగు కీబోర్డు కలసినట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ “OK” క్లిక్ చేయండి.

image

 

సోపానం 7: ఇప్పుడు మీ డెస్కుటాపుమీద గాని, టాస్కుబారుమీద గాని ఉన్న లాంగ్వేజిబార్ కు వెళ్లి తెలుగును ఎంచుకొని టైపుచేయడం మొదలు పెట్టండి. కీబోర్డులేయవుటును క్రింద చూపడంజరిగింది.

image