23.1.05

ఆరంభ శూరత్వం

నా బ్లాగ్ ప్రస్థానం చూస్తుంటే ఆంధ్రులు ఆరంభ శూరులనే మాట నిజమేనేమో అనిపిస్తుంది.